Adatvédelmi / Adattovábbítási nyilatkozat

Home / Adatvédelmi / Adattovábbítási nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat – Regisztráció

Dr. Szántó Szilvia E.V. a természetes személyek személyes adatai kezelésének és védelmének alapvető szabályait, valamint a személyes adatok szabad áramlásának szabályait – a tevékenysége során előforduló esetekre tekintettel Adatvédelmi Nyilatkozatban rögzítette, valamint Dr. Szántó Szilvia E.V. belső adatvédelmi eljárásait összefoglalta.

Dr. Szántó Szilvia E.V. vállalja, hogy az adatkezelés módjának meghatározásakor, illetve az Adatkezelés során olyan technikai és szervezési intézkedéseket tesz, amelyek célja az adatvédelmi alapelvek betartása és az Érintettek jogainak védelme. Továbbá Dr. Szántó Szilvia E.V. kötelezettséget vállal arra, hogy csak olyan személyes adatot kezel, amely a konkrét adatkezelési cél elérése szempontjából elengedhetetlen.

Dr. Szántó Szilvia E.V. vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy bármely olyan személy, aki Dr. Szántó Szilvia E.V. helyett és/vagy nevében eljár, az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat megismerje és az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezései szerint járjon el.

Dr. Szántó Szilvia E.V. vállalja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységei és adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenységei során az Adatvédelmi Nyilatkozatban, illetve a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
  • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
  • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Adatkezelés: A regisztráció, hírlevélre való feliratkozás során megadott személyes adatok kezelése

Az adatkezelő neve: Dr. Szántó Szilvia E.V.

Az adatkezelő székhelye: Újlengyel 2724, Petőfi Sándor utca 48.

Adatkezelő adószáma: 74529049-1-33

Az adatkezelő elérhetősége: info@szantoszilvia.hu

Az adatkezelés célja: Az adatkezelő weboldalán való regisztráció és hírlevélre való feliratkozás végrehajtása.

A kezelt adatok köre: kötelezően kezelendő adatok: a regisztráló személy alapadatai: név, e-mail cím.

Az érintettek köre: az adatkezelő honlapján regisztráló felhasználók.

 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak fenti célból történő kezeléséhez. Az érintett a hozzájárulást a regisztráció során adja meg azzal, hogy az e-mail címének megadását követően a „Elfogadom az Adatvédelmi/Adattovábbítási nyilatkozatot” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli.

 

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat a honlapra történő regisztrálás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli. Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat a regisztráció törlése, leiratkozás esetén automatikusan törli. 

Az érintett jogai: 

A tájékoztatás kéréshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A helyesbítéshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A törléshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A zároláshoz, korlátozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A tiltakozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Biztonsági intézkedések betartása: Az adatkezelő az adatok kezelését egyéb folyamatoktól elkülönítetten valósítja meg: a személyes adatokkal rendelkező tartalmakat elkülönített módon tárolja. Az adatkezelések felett érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem. Adatkezelő a kezelt személyes adatok vonatkozásában a releváns kockázatokkal arányos védelmet alakít ki és tart fenn. 

Adatkezelőnél az érintett által megadott felhasználó névhez, e-mail címhez a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: az adatkezelő erre kijelölt munkatársa. 

Az adattovábbítás címzettje és a honlap kezelője:  

Thomas Kemendi E.V., 53426 Königsfeld, Waldorferstr 10.

Szerverszolgáltató: 

Üzemeltető: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Másodlagos azonosító (e-mail): iroda@tarhely.eu
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42
Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

A regisztráció céljából megadott e-mail címet az adatkezelő további személy részére nem továbbítja. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 
URL https://naih.hu 
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57” 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Az adatvédelmi nyilatkozat frissítésének időpontja: 2021. február 28.