Adatvédelmi szabályzat

Home / Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi Nyilatkozat – Rendelés

 

Dr. Szántó Szilvia E.V. a természetes személyek személyes adatai kezelésének és védelmének alapvető szabályait, valamint a személyes adatok szabad áramlásának szabályait – a tevékenysége során előforduló esetekre tekintettel Adatvédelmi Nyilatkozatban rögzítette, valamint Dr. Szántó Szilvia E.V. belső adatvédelmi eljárásait összefoglalta.

 

Dr. Szántó Szilvia E.V. vállalja, hogy az adatkezelés módjának meghatározásakor, illetve az Adatkezelés során olyan technikai és szervezési intézkedéseket tesz, amelyek célja az adatvédelmi alapelvek betartása és az Érintettek jogainak védelme. Továbbá Dr. Szántó Szilvia E.V. kötelezettséget vállal arra, hogy csak olyan személyes adatot kezel, amely a konkrét adatkezelési cél elérése szempontjából elengedhetetlen.

 

Dr. Szántó Szilvia E.V. vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy bármely olyan személy, aki Dr. Szántó Szilvia E.V. helyett és/vagy nevében eljár, az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat megismerje és az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezései szerint járjon el.

 

Dr. Szántó Szilvia E.V. vállalja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységei és adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenységei során az Adatvédelmi Nyilatkozatban, illetve a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
  • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
  • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

 

Adatkezelés: A rendelés során megadott adatok kezelése

 

Az adatkezelő neve: Dr. Szántó Szilvia E.V.

Az adatkezelő székhelye: Újlengyel 2724, Petőfi Sándor utca 48.

Adatkezelő adószáma: 74529049-1-33

Az adatkezelő elérhetősége: info@szantoszilvia.hu

 

Az adatkezelés célja: A rendelés során megadott személyes adatok kezelése, rendelés teljesítése információi, a számla kiállítása és tárolása.

 

A kezelt adatok köre: kötelezően kezelendő adatok: vásárlói adatok: az érintett neve,

e-mail címe, szállítási név és cím, számlázási adatok esetén a számlázási név és cím. Nem kötelezően kezelendő adatok: cégnév, a számlán szereplő név, ha eltér az érintettétől. 

 

Az érintettek köre: az adatkezelő honlapján rendelést leadó személy.

 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel Adatkezelő a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg adatkezelő a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.

 

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő a rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a rendelés teljesítését követően az elévülési időig kezeli. Az adatkezelő a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 5. év elteltéig őrzi és a 5. év elteltét követő év januárjában megsemmisíti.

 

Az érintett jogai: 

A tájékoztatás kéréshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A helyesbítéshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A törléshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A zároláshoz, korlátozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A tiltakozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Az érintett jogok érvényesítésére az adatkezelő fent megjelölt elérhetősége (székhelye, e-mail címe) szolgál; erre a címre kell elküldeni (elektronikus vagy postai úton) az érintetti kérelmet tartalmazó megkeresést. Az adatkezelő a kérelem megküldését követően 30 napon belül kivizsgálja az érintett igényeit, és visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel kapcsolatosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további egy hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet. 

 

 

Biztonsági intézkedések betartása: Az adatkezelő az adatok kezelését egyéb folyamatoktól elkülönítetten valósítja meg: a személyes adatokkal rendelkező tartalmakat elkülönített módon tárolja. Az adatkezelések felett érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem. Az adatkezelő a kezelt személyes adatok vonatkozásában a releváns kockázatokkal arányos védelmet alakít ki és tart fenn. 

Adatkezelőnél az érintett által megadott felhasználó névhez, e-mail címhez a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: az adatkezelő erre kijelölt munkatársa. 

 

Az adattovábbítás címzettjei:

 

Az adatkezelő weboldalát kezelő szolgáltató:  

Thomas Kemendi E.V., 53426 Königsfeld, Waldorferstr 10.

 

Az online fizetés adatkezelője:

Üzemeltető: OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@simple.hu +36 1/20/30/70 3-666-611

Cégjegyzékszám: 01-09-174466

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24386106-2-42

Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Kft., 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

A megrendelt termék házhoz szállítását végző szolgáltatók:

DPD Hungária Kft.

DPD Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 33., A épület II. emelet

Cégjegyzékszám: 01-09-888141

Adószám: 13034283-2-41

Központi elérhetőség: E-mail: dpd@dpd.hu

Telefonszám: +36 1 501 6200

 

Csomagküldő.hu Kft. (1031 Budapest, Vízimolnár utca 10. 6. em. 54., Cégjegyzékszám 01–09–202186, Közösségi adószám: HU25140550)

 

Az adatkezelő könyvelője: Eko-Sansz Bt (Székhely: 1165. Budapest, Zsemlékes u. 40/b., Adószám: 20397881-142, Cégjegyzékszám: 01-06-781701)

 

Szerverszolgáltató: 

Üzemeltető: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Másodlagos azonosító (e-mail): iroda@tarhely.eu

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Adószám: 14571332-2-42

Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 
URL https://naih.hu 
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57” 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Az adatvédelmi nyilatkozat frissítésének időpontja: 2021. március 1.

OTP SIMPLEPAY

Tudomásul veszem, hogy Dr. Szántó Szilvia E.V. (Újlengyel 2724, Petőfi Sándor utca 48.) adatkezelő által a https://drszantoszilvia.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, Email cím, Számlázási cím, Telefonszám, rendelés részletei

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

 

Adatkezelés: A weboldalon elhelyezett sütikés webjelzők használatából fakadó adatkezelés

 

Az adatkezelő neve: Dr. Szántó Szilvia E.V.

Az adatkezelő székhelye: Újlengyel 2724, Petőfi Sándor utca 48.

Adatkezelő adószáma: 74529049-1-33

Az adatkezelő elérhetősége: info@szantoszilvia.hu

 

Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény fokozása, az adatkezelő weboldala használatának megkönnyítése és funkcionális fejlesztése. Az adatkezelő a sütiket és webjelzőket annak érdekében helyezi el a honlapon, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató szokásait és érdeklődési körét; a sütik célja továbbá, hogy a honlap biztonságát javítsa.

 

Az adatkezelés folyamata: A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag. Az adatkezelő webszervere a sütit automatikusan megküldi a felhasználó böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A felhasználó számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit. A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit az adatkezelő webszervere részére. Az adatkezelő webszervere a megküldött adatokalapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és a megküldött sütiket megfelelően össze tudja kapcsolni. A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó, alábbi pontban felsorolt információkat, adatokat szolgáltatja az adatkezelő webszervere részére.

 

Adatkezelő, illetve harmadik felek honlapon elhelyezett sütijei:

Munkamenet cookie: Ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik. Munkamenet cookie-ban személyes adatot nem tárolunk.

Kosár cookie: a kosár tartalmát session cookie kezeli. Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Szolgáltató neve

 

Süti neve Süti funkciója, rövid leírása, adatkezelés célja Süti élettartama, érvényessége Süti által hozzáférhető és kezelt adatok
Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA)

www.google.com/analytics

_ga

 

A felhasználók megkülönböztetését szolgálja 2 év A felhasználó IP címe, honlap elérési útvonala, a böngészés időpontja és időtartama, a meglátogatott oldalak teljesítménymérése.
_gat

 

Blokkolja a meghatározott beérkező kérelmeket 1 perc
_gid

 

A felhasználók megkülönböztetését szolgálja 24 óra

 

Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Facebook act
HTTP cookie
facebook.com Munkamenet cookie elemzés és kutatás céljából a facebook.com adatvédelmi nyilatkozata szerint [link] Anonim statisztika Munkamenet
Facebook c_user
HTTP cookie
facebook.com Felhasználói azonosító a Facebook felé, a facebook.com adatvédelmi nyilatkozata szerint [link] Az xs cookie-val együttesen az identitásodat hitelesíti a Facebook felé. 6 hónap
Facebook datr
HTTP cookie
facebook.com Böngészőazonosító és időbélyeg a facebook.com adatvédelmi nyilatkozata szerint [link] A böngészőket azonosítja biztonság és az oldal integritása érdekében, többek között fiók-helyreállításra, továbbá a potenciálisan sérült biztonságú fiókok azonosítására. 2 év
Facebook fr
HTTP cookie
facebook.com Felhasználó- és böngészőazonosító, időbélyeg, egyéb adatok a facebook.com adatvédelmi nyilatkozata szerint [link] A Facebook elsődleges hirdetési cookie-ja, használatával megjeleníthetők, mérhetők a hirdetések, illetve javítható a relevanciájuk. 3 hónap
Facebook sb
HTTP cookie
facebook.com Felhasználó- és böngészőazonosító, időbélyeg, egyéb adatok a facebook.com adatvédelmi nyilatkozata szerint [link] A böngészőt azonosítja bejelentkezési hitelesítési célból. 2 év
Facebook wd
HTTP cookie
facebook.com Munkamenet cookie teljesítmény céljából a facebook.com adatvédelmi nyilatkozata szerint [link] Anonim statisztika 1 hét
Facebook xs
HTTP cookie
facebook.com Munkamenet-azonosító, létrehozás időpontja, hitelesítési érték, biztonságos munkamenet állapota, gyorsítótárazási csoportazonosító, a facebook.com adatvédelmi nyilatkozata szerint [link] A c_user cookie-val együttesen az identitásodat hitelesíti a Facebook felé. 6 hónap
Facebook presence
HTTP cookie
facebook.com Munkamenet cookie az oldal funkciói és szolgáltatásai céljából, a facebook.com adatvédelmi nyilatkozata szerint [link] Anonim statisztika munkamenet

 

A kezelt adatok köre: A felhasználó (érintett) sütit küldő számítógépének informatikai úton értelmezhető adatai, illetve a fenti tartalom.

 

Az érintettek köre: Az adatkezelő honlapját látogató felhasználók

 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

Adatkezelő jogos érdekei: Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az általa üzemeltetett weboldal használata felhasználóbarát módon valósuljon meg, azaz az érintetteknek oly módon legyen lehetősége használni a weboldalt, hogy a fölött a számukra kedvező, a használatot támogató, azt egyszerűbbé tevő műszaki megoldások érvényesüljenek. Emellett az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a honlap biztonságossá tételéhez.

 

Az adatkezelés időtartama: 5 év

Az érintett jogai:  

A tájékoztatás kéréshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A helyesbítéshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A törléshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A zároláshoz, korlátozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A tiltakozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Az érintett jogok érvényesítésére az adatkezelő fent megjelölt elérhetősége (székhelye, e-mail címe) szolgál; erre a címre kell elküldeni (elektronikus vagy postai úton) az érintetti kérelmet tartalmazó megkeresést. Az adatkezelő a kérelem megküldését követően 30 napon belül kivizsgálja az érintett igényeit, és visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel kapcsolatosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további egy hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet. 

Amennyiben a látogató a süti vagy webjelző számítógépén vagy mobil eszközén történő elhelyezését meg kívánja tiltani, akkor ezt a böngészője „beállítások” menüpontja alatt teheti meg. Ha a látogató a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes funkcióit nem tudja használni. 

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Google Chrome böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Firefox böngészőben hogyan törölheti a sütiket: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebbinformációt arról, hogy a Microsoft Explorer böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

A következő linken töltheti azt a kiegészítő alkalmazást, amely megakadályozza, hogy a Google Inc. sütik és webjelzők segítéségével adatokat gyűjtsön: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu

 

 

Biztonsági intézkedések általános leírása: Az adatkezelő olyan sütit/webjelzőt helyez el, amely a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik (ún. munkamenet süti), illetve olyan sütit/webjelzőt is elhelyez a honlapon, amely a böngésző bezárását követően is gyűjt adatokat.

 

Az adattovábbítás címzettjei: A sütik alkalmazása útján adattovábbítás címzettjének minősül a Google Inc, mely harmadik országban lévő címzettnek tekinthető.

Az adatkezelő weboldalát kezelő szolgáltató:  

Thomas Kemendi E.V., 53426 Königsfeld, Waldorferstr 10.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 
URL https://naih.hu 
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57” 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Az adatvédelmi nyilatkozat frissítésének időpontja: 2021. március 19.